Disclaimer

De informatie die op dashweb.nl (de ‘site’) is gepubliceerd en toegankelijk is, is door Dashweb verstrekt als algemene indicatie met als doel de gebruiker van algemene informatie te voorzien. Dashweb biedt geen garantie voor een ononderbroken toegang tot de site, zonder vertraging, storingen, fouten en virussen. De informatie wordt derhalve in feitelijke staat verschaft, zonder enigerlei garanties, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, waaronder mede begrepen nauwkeurigheid, snelheid en volledigheid.

Software
Het auteursrecht op alle programmatuur die vanaf deze server kan worden gedownload ("Software") berust bij Dashweb en/of haar toeleveranciers. Verveelvoudiging of herdistributie van de Software is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke sancties. Onverminderd het voorgaande, geldt dat het kopiëren of verveelvoudigen van de Software op enige andere server of locatie voor verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijk verboden is.

Teksten en beeld
Het is u niet toegestaan de op deze server ("Server") beschikbare teksten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken. Gebruikers die de middelen op de site voor eigen, niet-commercieel gebruik downloaden, dienen in of op eventuele kopieen van deze middelen alle auteursrechtaanduidingen c.q. andere aanduidingen van (intellectuele) eigendom die in of op de oorspronkelijke middelen vermeld staan, te handhaven. Op de site aanwezige middelen mogen niet worden veranderd, vermenigvuldigd of publiekelijk getoond, uitgevoerd of verspreid, of voor enigerlei openbaar of commercieel doel worden aangewend. Het is mogelijk dat de op deze Server gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typografische fouten bevatten. Van tijd tot tijd worden in de daarin vervatte informatie wijzigingen aangebracht. Dashweb en/of hun respectieve toeleveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de daarin beschreven producten en/of programma's aanbrengen.

Auteursrecht
Copyright Dashweb en/of haar toeleveranciers, Wel 10, 1511 JE, Oostzaan, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
Dashweb en het logo van Dashweb zijn handelsmerken van Dashweb. Andere op de website genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn. De in de ‘demo’ voorkomende data zijn verzonnen, volstrekt willekeurig en niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande bedrijven of gebeurtenissen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Copyright © 2021 Dashweb - Alle rechten voorbehouden.


preload1 preload2 preload3 preload4 preload5 preload6 preload7 preload8 preload9 preload10 preload11 preload11